ERAKLIINIK HANVARI RAVIJÄRJEKORDADE PIDAMISE KORD

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse üldnõuded:

(1) Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi tervise seisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.
(2) Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:
1) sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;
2) patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.
(3) Erakliinik Hanvaris on patsiendile välja pandud nähtavale kohale järgmine teave:
1) vastuvõtuaegade info erialade kaupa;
2) väljaspool vastuvõtuaega vältimatu abi vajadusel lähima vältimatut abi   ööpäevaringselt osutava tervishoiuteenuse osutaja kontaktandmed;
3) tervishoiuteenuse kättesaadavusega rahulolematuse ja ettepanekute puhul on kaebuste ja ettepanekute esitamise kohtadena märgitud Erakliinik Hanvari, Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna ning maavanema ja Terviseameti kontaktandmed; [RTL 2009, 96, 1438 – 1.01.2010]

Ravijärjekorra pidamise nõuded:

(1)Erakliini Hanvaris peetakse ravijärjekorda paberkandjal ja Watson ning Hammas infosüsteemis.
1) Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või raviteenuse osutaja poolt selleks volitatud isik – administraator.
2) Ravijärjekorda registreerimine toimub Erakliinik Hanvari registratuuris;
3) telefoni 45 33 380 ja e-posti: hanvar@hanvar ; registratuur@hanvar.ee; web: www.hanvar.ee vahendusel Erakliinik Hanvari registratuuris;
4) Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud Erakliinik Hanvari tegevuskohas Kauba 19, Kuressaares ning telefoni ja e-posti vahendusel Erakliinik Hanvari registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00. Erakliinik Hanvar kui Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima nimetatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
(2)Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
4) patsiendi kontaktandmed;
5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt: 1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus; 2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine; 3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus; 4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus; 5) kood 66 – muu põhjus.
9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest. 
(3) Erakliinik Hanvari tegevuskohas ravijärjekorda registreeritud patsiendile peab administraator andma kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit. 
(4) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda Erakliinik Hanvari registratuuri telefoni või e-posti teel, peab administraator teatama patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.
(5) Erakliinik Hanvari poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on administrator kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
(6) Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on Erakliinik Hanvari administraator kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

 Aruandlus

(1) Erakliinik Hanvar on kohustatud esitama ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed Terviseametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest. [RTL 2009, 96, 1438 – 1.01.2010]
(2) Erakliinik Hanvar on kohustatud Eesti Haigekassale esitama ravijärjekorra aruande vastavalt ravi rahastamise lepingu nr 30303015, Lisa 11 sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.
Pidama ravijärjekorda vastavalt “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse”§56 lõike 1 punkti 4 alusel sotsiaalministri kehtestatud ravijärjekorra pidamise nõuetele.
Koostatud vastavalt Sotsiaalministri määrusele 11.12.2009 nr 95 (RTL 2009, 96, 1438)


ERAKLIINIK HANVARI AVALDUSTE JA KAEBUSTE ESITAMISE JA LÄBIVAATAMISE KORD

 Käesolev kord reguleerib Erakliinik Hanvar-is patsientidelt saabunud avalduste ja kebuste esitamist, läbivaatamist ja lahendamist.
1) Kõik avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult.
2) Kõik saabunud avaldused ja kaebused registreeritakse administraatori poolt ja edastatakse läbivaatamiseks juhatusele.
3) Sõltuvalt kaebuse iseloomust kaasatakse kaebuse läbivaatamisse, arutellu ja lahendamisse vastavate struktuuriüksuste juhid.
4) Kui kaebus on esitatud konkreetse tervishoiutöötaja vastu, nõutakse kõnealuselt tervishoiutöötajalt kirjalik seletus toodud asjaolude kohta.
5) Avaldustele ja kaebustele on seda lahendav tervishoiutöötaja kohustatud esitama vastuse 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Kui avalduses või kaebuses toodud asjaoludele ei leita lahendust märgitud tähtaja jooksul, teavitatakse avaldajat või kaebuse esitajat viivituse põhjustest kirjalikult ja märgitakse vastuse esitamise aeg.
6) Patsiendil on õigus pöörduda tervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud kaebusega tervishoiutöötajate tegevuse peale Erakliinik Hanvari juhtkonna, haigekassa piirkondliku osakonna, Terviseameti või Saaremaa Vallavanema poole.

Kontaktandmed:
Erakliinik AS Hanvar juhataja Varje Haavel 45 33380

Eesti Haigekassa keskkontor,
aadressil Lastekodu 48, Tallinn 10144 Pärnu; e-post: info@haigekassa.ee; koduleht www.haigekassa.ee; infotelefon 16 363
Eesti Haigekassa klienditelefon 669 6630 või infotelefon 16363 (tööajad E 8.30-18.00; T,K,N  8.30–16.30), R 8.30-14.00, 

Terviseamet, aadressil Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; e-post: kesk@terviseamet.ee; koduleht www.terviseamet.ee; tel: 7943500

Saaremaa Vallavalitsus
Tallinna 10, Kuressaare 93819
E-post: vald@saaremaavald.ee
Tel 455 0530
Tööaeg: E, T, N 8.00–16.30, K 8.00–18.00, R 8.00–15.00 


TASUTA HAMBARAVI

Erakliinik Hanvaril on leping Eesti Haigekassaga alla 19-aastastele ravikindlustatutele patsientidele tasuta hambaraviteenuse osutamiseks!
Alla 19-aastastele ravikindlustatutele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.
NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tutvustati.
Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi saamiseks pöörduge palun haigekassa lepingupartnerite poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele.
Erakliinik Hanvaril on leping Eesti Haigekassaga Täiskasvanute (vähemalt 19-aastaste kindlustatud isikute) hambarvi teenuse osutamiseks.

TÄISKASVANUTE HAMBARAVI

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik ravikindlustusega täiskasvanud 40 eurot hambahüvitist aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% raviarvest.
Rasedad, alla üheaastase lapse emad, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ning suurenenud ravivajadusega inimesed saavad aastas 85 eurot hüvitist ning tasuvad arvest vähemalt 15% ise.
Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitise summa arvestatakse inimese raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Ühtegi avaldust ega dokumenti ei pea eraldi haigekassale esitama.

KES SAAVAD HÜVITIST?

 • Eestis ravikindlustatud täiskasvanud – 40 eurot aastas
 • Rasedad ja alla 1-aastase lapse emad – 85 eurot aastas
 • Osalise või puuduva töövõimega inimesed – 85 eurot aastas
 • Üle 63-aastased ravikindlustatud – 85 eurot aastas
 • Suurenenud hambaravivajadusega inimesed – 85 eurot aastas
  Rohkem infot hüvitise ja hambaravipartnerite kohta leiate:
  www.haigekassa.ee/hambaravi
  haigekassa klienditelefonilt +372669 6630 (E–R 8.30–16.30), klienditeenindusest saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee
  Riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt “Hambaravihüvitised isikule”.

MILLISEID TEENUSEID HÜVITATAKSE?

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele, millele kehtib ühtne hinnakiri iga haigekassa lepingupartneri juures.

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted)
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine
 • püsiva täidise paigaldamine
 • hamba eemaldamine
 • mädakolde avamine ja ravimine
 • juureravi
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt
 • tuimestus

KUIDAS HÜVITIST ARVESTATAKSE?

Ravikindlustusega täiskasvanule kehtib hüvitis 40 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise 50% teenuse hinnast.
Kõik ülejäänu, mis ei kuulu esmavajalike teenuste nimekirja, tasub patsient vastavalt hambaarsti enda hinnakirjale.

Erakliinik Hanvaril on leping Eesti Haigekassaga günekoloogia-ja sünnitusabi (ambulatoorse) teenuse osutamiseks!

Visiit eriarsti juurde: kuni 5 eurot.
NB! Eriarsti juures ei tohi kindlustatult visiiditasu võtta:
– kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde –
– rasedatelt
– alla kahe aastastelt lastelt 
– vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus
NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

Erakliinik Hanvaril on leping  Eesti Haigekassaga kuni 26.a. noorte reproduktiivtervisealase nõustamise ning seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise teenuse osutamiseks.
Noortenõustamiskeskuses on  kuni 26.a. patsientide vastuvõtt tasuta!
Ravikindlustuseta  19–26 aastaste patsientide eest tasub EHK! 

AS Hanvaril on leping Eesti Haigekassaga Haiguste ennetamise projekti „Emakakaelavähi varajane avastamine” teenuse osutamiseks!
Teenus on sõeluuringu sihtgrupile tasuta!

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kõik inimese ja tema olemusega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tem animi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk delikaatsed isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. AS Erakliinik Hanvar töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi teenuse osutamiseks. 

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

Satute meie kliinikusse – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis.

Teie lähedane on sattunud meie kliinikusse töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud.

Patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks.

Soovite enda ravidokumentide väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

Saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ning kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid.

Esitate meile ettepaneku või tänukirja avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie kliinku veebilehel ja siseveebis.

Kandideerite meile tööle lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse  kliiniku dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada kliinikule teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud 

avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt poltsei, Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetuse säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • Kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Tei on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul, kui Teil on kahtlusi meie kliiniku arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang:

 • Pandud diagnoosi õigsuse;
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse;
 • selgitatud alternatiivide ja oodatav mõju ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta;
 • õiguste kaitse ja kontaktandmed.

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie kliiniku juhataja poole tel 45 33 380 või e-posti aadressil varje.haavel@hanvar.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas kliiniku juhataja või Andmekaitse Inspektsiooni poole ( Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadressil  info@aki.ee)

Erakliinik Hanvar teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.